25A-งานสัมมนาปี ๒๕๔๖ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด25B-งานสัมมนาปี ๒๕๔๖ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด26A-สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด26B-สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด27A-อย่าโทษผู้อื่น ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด27B-อย่าโทษผู้อื่น ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด