40A-รู้แจ้งในจุดเล็ก ๙ เมษายน ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด40B-รู้แจ้งในจุดเล็ก ๙ เมษายน ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด41A-ผู้เดียวเห็นธรรม ๑๓ เมษายน ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด41B-ผู้เดียวเห็นธรรม ๑๓ เมษายน ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด42A-สุขทุกข์อยู่ภายใน ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด42B-สุขทุกข์อยู่ภายใน ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด