04A-สาเหตุที่ต้องปฏิบัติธรรม ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด04B-สาเหตุที่ต้องปฏิบัติธรรม ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด05A-วิปัสสนาภูมิและไตรลักษณ์ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด05B-วิปัสสนาภูมิและไตรลักษณ์ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด06A-การพิจารณากายในกาย_28-ม  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด06B-การพิจารณากายในกาย_28-ม  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด